artikel(en) in je winkelmandje
Specials
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (Leony Coppens)

Getraumatiseerde kinderen hebben vaak moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en hun gedrag, en met vertrouwen in zichzelf en anderen. Doordat ze dagelijks te maken hebben (gehad) met onveilige of zeer stressvolle omstandigheden, zijn hun hersenen gericht op overleven in een bedreigende omgeving. Het gedrag van deze kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk te begrijpen. Dit kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie. Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en praktische handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de schoolprestaties, aan de veerkracht van getraumatiseerde kinderen en aan het klimaat in de klas. School kan hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken. De laatste jaren is er in Nederland veel ervaring opgedaan met traumasensitief onderwijs. In deze volledig herziene versie nemen de ervaringen van onderwijsprofessionals en die van als kind getraumatiseerde (jong)volwassenen een belangrijke plaats in. Steeds duidelijker wordt dat traumasensitief onderwijs goed is voor álle leerlingen en leerkrachten, in het regulier én in het speciaal onderwijs. In de onderhavige versie van dit praktische handboek zijn ook de te zetten stappen beschreven op weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. Bij het boek zijn gratis downloads beschikbaar in de vorm van werkbladen, praatplaten, werk- en reflectiekaarten en ideeën voor activiteiten in de klas. In deze compleet herziene (7e) editie van dit praktische handboek zijn ook de te zetten stappen beschreven op weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. ‘Dit boek is een must-have voor alle leerkrachten van regulier en speciaal onderwijs die met een traumabril naar het gedrag van hun leerlingen willen leren kijken. Een didactisch sterk geschreven boek door auteurs met jarenlange klinische ervaring.’ Prof. dr. Ramón Lindauer, Amsterdam UMC/Levvel. ‘Dit boek zou standaard lesstof mogen worden op elke lerarenopleiding. (…) Het is een hoopvol boek… elke zin is raak. Het boek is zijn eigen samenvatting van een zeer groot aandachtsgebied.’ Bart Heeling, cluster 4-leerkracht

43,00
Zien is Snappen (Josee Coenen)

Zien is snappen is een vooral visuele handleiding voor taalonderwijs door leerkrachten in het primair onderwijs met een of meer anderstalige kinderen in de klas. Een ingeplakte cd-rom met allerlei voorbeelden om uit te printen of om op een digitaal schoolbord te gebruiken, vindt u achterin de handleiding. Met dit boek willen we de leerkracht een handreiking geven hoe hij met eenvoudige middelen de anderstalige kinderen meer Nederlands kan onderwijzen. Nederlands dat voorwaardelijk is voor het volgen van het onderwijs in het Nederlands. U ziet en u leest hoe u met eenvoudige middelen allerlei Nederlandse taalverschijnselen kunt onderwijzen zoals de lidwoorden een, de en het, zinnen, aanwijzende voornaamwoorden, samenstellingen, verbuigingen en vervoegingen, de verschillende er's (plaats-er, tel-er), klanken en letters. Lessen die weinig tijd kosten om aan te bieden en die u makkelijk bij of naast andere (taal-) programma's of taalmethodes kunt onderwijzen. Soms bestaan de lesjes uit een visuele toelichting voorafgaand aan een gewone les uit het schoolcurriculum; soms zijn het aparte lessen. We beschrijven specifieke leerstof Nederlands voor groep een tot en met vier en al deze leerstof is voorwaardelijk voor het onderwijs in groep vijf en hoger. Sommige onderdelen kunt u ook gebruiken voor zogenoemde Nederlandstalige kinderen met een taalachterstand. Doordat we verschijnselen isoleren en visualiseren, bieden we ook deze kinderen meer structuur aan. Ook voor kinderen zonder taalachterstand zijn bepaalde lessen interessant, omdat ze zo al vroeg inzicht krijgen in de Nederlandse taalstructuur. Op de cd-rom van Zien is snappen zijn de printplaten voor in de kubussen te vinden: Geel voor personen, bruin voor dieren, rood voor de handelingen, paars voor bepaling van plaats en oranje voor bepaling van tijd.

62,00
Talenbewust lesgeven (Joanna Duarte)

De talenbewuste leraar zoekt – met alle inzichten en handvatten op zak – naar wat leerlingen nodig hebben, zodat ze zich goed voelen en zich blijven ontwikkelen tot trotse taalgebruikers. Talenbewust lesgeven komt alle leerlingen ten goede, maar is bij uitstek van belang voor leerlingen uit kwetsbare thuissituaties en leerlingen met een meertalige achtergrond, die in sommige gevallen minder goed presteren op school dan eentalige leerlingen. Talige diversiteit en de achtergrond van leerlingen worden vaak gezien als belangrijke oorzaken voor deze onderwijskloof. Uit onderzoek blijkt echter dat deze kloof door het aanbieden van geschikte vormen van taalonderwijs, zoals talenbewust lesgeven, kan worden overbrugd. Talenbewust lesgeven helpt (toekomstige) leraren om aan de slag te gaan met talige diversiteit in de klas, om zo de gewenste taalleeromgeving te creëren. In dit boek geeft een groot aantal auteurs, afkomstig uit (Caribisch) Nederland en Vlaanderen, hun visie op talenbewust onderwijs. Zij zetten uiteen hoe de talenbewuste leraar alle in de klas aanwezige talen bij het onderwijs kan betrekken. In drie delen met in totaal zeventien hoofdstukken verbinden zij actuele theoretische inzichten met tal van praktijkvoorbeelden. In deel 1 wordt ingegaan op de basisprincipes van krachtig taalonderwijs. In deel 2 wordt de relatie tussen taal in de klas en de samenleving besproken. In deel 3 wordt concreet gemaakt hoe talenbewust onderwijs op schoolniveau ingericht kan worden. Elk hoofdstuk kent eenzelfde opbouw. Allereerst wordt er een praktijkvoorbeeld gegeven dat het onderwerp van het hoofdstuk illustreert. Daarna volgt de theorie en een verdere toelichting op het onderwerp. Hierna volgen tips voor in de klas en een samenvatting. Elk hoofdstuk eindigt met concrete uitdagingen voor de klaspraktijk. Bij dit boek hoort een website met links naar sites, databanken, artikelen en podcasts. Ook vind je er artikelen, video’s, ander (beeld)materiaal, oefeningen en lesideeën om met leerlingen in de klas aan de slag te gaan. Talenbewust lesgeven is geschreven voor leraren in opleiding, lerarenopleiders, basisschoolleraren, schoolleiders en schoolbestuurders in Nederland, Vlaanderen en Caribisch Nederland. Het boek is ook interessant voor interne of pedagogische begeleiders, onderwijsassistenten, taalcoördinatoren, (taal)beleidsmakers, logopedisten en zorgcoördinatoren. Ten slotte richt het boek zich op studenten en onderzoekers in de onderwijskunde, taalwetenschap of pedagogiek, op zowel bachelor- als masterniveau. Joana Duarte is lector Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool, universitair hoofddocent bij de vakgroep Minorities & Multilingualism van de Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en Tweetalig Onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. Mirjam Günther is associate lector bij het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool. Ze promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar derde taalverwerving van tweetaligen. Fauve De Backer is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. Ze studeerde Onderwijskunde en promoveerde in de Taalkunde op onderzoek naar evaluatie van meertalige leerlingen. Carolien Frijns is sociolinguïst, schrijver en als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan UGent. Ze is aan KU Leuven gepromoveerd op onderzoek naar taalverwerving en taaldidactiek. Babs Gezelle-Meerburg is lerarenopleider Nederlands en Fries aan NHL Stenden Hogeschool en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is voorzitter van de sectie Fries van de Vereniging van Leraren in Levende Talen.

42,95